top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

עודכנו לאחרונה: פברואר 2024

הקדמה והצהרות המשתמש:

המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע לכך ש:

1. תנאי השימוש שלהלן חלים גם על האתר והמוצרים (כהגדרת מונחים אלו להלן) וכל קישור או דף נחיתה שהארגון עושה בו שימוש.

2. הארגון ו/או המדריכים ו/או המרצים אינם בעלי רישיון ואינם עוסקים במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ״ה – 1995 (״חוק ייעוץ השקעות״) או ייעוץ פנסיוני כהגדרת מונח זה בחוק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 ("חוק ייעוץ פנסיוני") (חוק ייעוץ השקעות וחוק ייעוץ פנסיוני, יחדיו, להלן: "חוקי הייעוץ") למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוקי הייעוץ. הארגון ו/או המדריכים ו/או המרצים אינם נותנים הצעות או המלצות או כל דבר שעשוי להתפרש כהצעה או המלצה לביצוע קניה ו/או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים או בחירת מסלול פנסיוני או כל פעולה הנוגעת להמלצה על מוצר פיננסי ספציפי מכל סוג ומין שהוא.

3. התכנים והחומרים המוצגים באתר ובמסלולי ההכשרה השונים הינם חומרי העשרה ותכנים לימודיים בלבד ומידע לגבי עסקאות נמסר אך ורק לצורך הדגמה וככלי לימודי ותו לא, ואינם נועדו, בשום מקרה, לצורך שימוש לביצוע השקעות ו/או פעולות פיננסיות מכל סוג ומין שהוא.

4. האתר בכללותו וכל חלק ממנו, לרבות התכנים והחומרים המוצגים בו, בסרטונים או ביתר החומרים המוצגים בו או ניתנים לצפיה ו/או קריאה ו/או האזנה באמצעותו או באמצעות אתרים קשורים ו/או אתרים מופנים, ניתנים כפי שהם (as is) והשימוש בהם ותוצאות השימוש בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. יודגש – התכנים והחומרים המועברים בו ובאתרים הקשורים ובמוצרים אינם מהווים ייעוץ ו/או שידול לביצוע פעולות השקעה או מסחר ואינם מהווים חוות דעת, המלצה, הצעה ו/או ייעוץ השקעות. פעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים דורשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. תמונות או סרטונים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד.

5. אין לראות באתר ו/או בחומרים המוצגים בו ו/או במוצרים משום מתן הצעה ו/או מצג ו/או התחייבות כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מצג את התחייבות של הארגון בנוגע לחומר האמור, דיוקו, שלמותו, אמינותו, עדכניותו או התאמתו למטרה כלשהי.

 

תנאי שימוש

6. מבוא והגדרות

6.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ארגון 'הכנה לעתיד' המתנהל בכתובת https://www.attid.org//  (“האתר” או “אתר האינטרנט“) המופעל ומנוהל על ידי שותפות הכנה לעתיד (“הארגון“).

6.2. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (כמפורט להלן), כפי וככל שיעודכנו מעת לעת על ידי הארגון (“תנאי השימוש“). לפני השימוש באתר, ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הארגון ומי מטעמו בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ובעצם השימוש שלך באתר הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אל תעשה שימוש באתר בכל צורה שהיא.

6.3. בתנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

“אתה” או “משתמש” – משמעו כל גולש אשר מבקר עושה שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות טלפון סלולארי או כל מכשיר נייד אחר.

“חומר” או “חומרים” – מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, גרפים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הועלה לאתר על ידי הארגון ובין אם על ידי צד ג’ המקנה לארגון זכות שימוש בו ובין אם על ידי המשתמש.

“מידע אישי” – מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ונושא לרוב אופי פרטי או רגיש (כגון: שם, מספר זהות, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר חשבון וכדומה). מידע אישי כולל נתונים אשר נמסרו על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי למשל, בעת רישום לפעילויות הארגון באמצעות האתר.

“מידע שאינו אישי” – מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע”י הארגון באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו (למשל – סוג הדפדפן שלך, מזהה מכשיר נייד, מידע אודות מיקום גיאוגרפי, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך (IP), הדפים בהם צפית באתר וכו'. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.

“מרצה” או “מדריך” – האדם המספק מטעם הארגון שירותי הכשרה.

“שימוש באתר” – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר ובתכנים המסונפים לו, כהגדרתו לעיל, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש בשירותים המוצעים בו.

“מועדון” או “מסלול הכשרה” – מקבץ חומרי העשרה בתחום ההתנהלות הפיננסית המועבר על ידי הארגון למשתמשים שהשלימו את הליך הרישום הנדרש לשם השתתפות באותו מועדון או מסלול הכשרה.

6.3.1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה. לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך.

6.3.2. תנאי שימוש אלו יחולו גם ביחס לכל דף נחיתה המפורסם על ידי הארגון ו/או מי מטעמו.

6.3.3. הארגון רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או לתקן ו/או לבטל את תנאי השימוש, או כל חלק מהם, או להוסיף תנאים חדשים וזאת מבלי שתחול עליו כל חובה להודיע לך על שינוי כאמור באופן פרטני, למעט במקרים המחויבים בדין. תוקף השינוי יהיה החל ממועד עדכון תנאי השימוש ואילך. הנך מתחייב לעיין בתנאי השימוש ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתנאי השימוש, ככל שחלו.

7. זכות השימוש באתר

הארגון מתיר לך לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

8. רישום

8.1. השימוש בחלק מהשירותים המוצעים על ידי הארגון באתר לרבות הרשמה למועדונים ו/או למסלולי ההכשרה דורשים רישום של המשתמשים המעוניינים בכך (“הרישום“).

8.2.במסגרת הרישום המשתמש יידרש למסור מספר פרטים מזהים המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי (שם, טלפון, כתובת מייל).

8.3. לאחר השלמת תהליך הרישום יקבל המשתמש שם משתמש וסיסמת כניסה אישיים. עליך כמשתמש לשמור בסודיות את שם המשתמש ואת סיסמת הכניסה שלך.

8.4. בהמשך לאמור בסעיף ‎‏8.3 לעיל, רישום למועדונים ו/או למסלולי ההכשרה מתיר למשתמש גישה לתכני המועדון או מסלול ההכשרה באמצעות שני מכשירים שונים בלבד ונאסר על המשתמש לצפות במועדון מיותר משני מכשירים או להעביר את שם המשתמש והסיסמה שלו לאחר. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לארגון על פי דין או תנאי שימוש אלו, הארגון זכאי לחסום את המשתמש או להשעות את השימוש שלו במועדון בשל הפרה של תנאי זה, ולמשתמש לא יהיו טענות כנגד הארגון בשל כך, לרבות דרישה להחזר כספי.

8.5. על כל נתון ו/או מידע מכל סוג שהוא שיימסר לארגון על ידך, בין במישרין ובין בעקיפין, תחול מדיניות הפרטיות של הארגון המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

9. המועדונים ומסלולי ההכשרה

9.1. המועדונים/מסלולי ההכשרה המוצעים על ידי הארגון ומועברים על ידי מרצים מטעמו הינם מועדוני הכשרה, העשרה ולימוד בלבד.

9.2. הארגון ו/או המרצים ו/או המדריכים אינם בעלי רישיון ואינם עוסקים במתן שירותי ייעוץ, כהגדרתם בחוקי הייעוץ, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ. הארגון ו/או המרצים אינם נותנים הצעות או המלצות או כל דבר שעשוי להתפרש כהצעה או המלצה לביצוע קניה ו/או מכירה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים.

9.3. אין באמור בחומרים המצויים באתר ו/או בחומרי המועדונים ו/או בחומרי מסלולי ההכשרה ו/או בכל חומר המועבר על ידי הארגון ו/או המרצים ו/או מי מטעמם המלצה לקניה ו/או מכירה ו/או ביצוע פעולה אחרת כלשהי בקשר לנייר ערך או לנכס פיננסי. כל פעולה שנעשית על ידי המשתמש, נעשית על דעת עצמו בלבד והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי כנגד הארגון ו/או מי מטעמו לרבות המרצים בקשר עם האמור.

9.4. הארגון ו/או מי מטעמו לרבות המרצים או המדריכים אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד, במישרין ו/או בעקיפין, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור לשימושו בחומרים באתר או במועדון.

9.5. המשתמש מצהיר בזאת כי טרם רישומו למועדון הוא ביצע את הבדיקות הנדרשות בקשר לתאימות המועדון לצרכיו. המשתמש בחר מרצונו החופשי להירשם למועדון לאחר שערך את בדיקתו כאמור והוא האחראי הבלעדי בקשר לכל נזק, אי נוחות, הפסד, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש באתר או מהשתתפות במועדון או מביצוע פעולות מסחר כלשהן והארגון לא ישא בכל אחריות ביחס לאמור.

9.6. הארגון שומר לזכותו את הזכות לסרב לקבל כל משתמש המעוניין במועדון ואף להשעות את המשתמש לאחר ההרשמה לרבות בשל הפרה של תנאי שימוש אלו על ידו.

10. תשלומים

10.1. הארגון משתמש בשירותי עיבוד תשלומים של חברות צד שלישי לצורך ביצוע התשלום למוצרים או לחברויות במועדון או במסלולי ההכשרה (“חברות עיבוד התשלומים” ו-“שירותי הסליקה“, בהתאמה). ביצוע התשלום באמצעות חברות עיבוד התשלומים כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים, ואנו מפצירים בכם לקרוא אותם בעיון, לרבות תנאי השימוש של חברת invoice4u (משולם פתקונות תשלום) בכתובת: תקנון/www.invoice4u.co.il.

10.2. פרטי כרטיס האשראי אשר מוזנים על ידי המשתמש ו/או כל פרט אחר הקשור לתשלום (“פרטי האשראי“) מגיעים לחברת עיבוד התשלומים. הארגון אינו משתמש בפרטי האשראי ואינו שומרת את פרטי האשראי במאגרי המידע שלה. הארגון והמשתמש מסירים מהארגון כל אחריות בקשר לשירותי הסליקה.

11. מבצעים

11.1. יתכן ומעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של הארגון, יפרסם הארגון מבצעים והטבות שונים הקשורים במסלולי ההכשרה ו/או בחומרים ו/או בשירותים המוצעים ו/או שיוצעו על ידיו (“מבצע“). הארגון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים שונים מעת לעת.

11.2. הארגון רשאי בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק מבצע ו/או לשנות תנאי מתנאי המבצע. כמו כן, הארגון יכול להפסיק לפרסם מבצעים באופן זמני ו/או לצמיתות.

12. מדיניות ביטול עסקה – מדיניות החזרת טובין

12.1. בהתאם לסעיף 4 לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 (בסעיף זה, להלן: “החוק”) פרסם הארגון את מדיניותו לגבי החזרת חומרים (“טובין”) שרכשו משתמשים (“צרכנים”) מהארגון, שלא עקב פגם. ביטול העסקה יתבצע בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת ops@attid.org.

12.2. מועד ביטול העסקה יהיה אך ורק היום בו נתקבלה בפועל ההודעה בארגון, בכתב ועליה מצוינים שם, מספר ת”ז וחתימת מבקש הביטול. בקשת הביטול יכול שתישלח בדוא”ל כאמור לעיל.

12.3. מדיניות זו מפרטת את ההגבלות להחזרת הטובין, לרבות תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר הכספי שיקבל הצרכן, והכול בהתחשב בכך כי הוראות החוק אינן חלות על טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול.

12.4. צרכן שהתקשר עם הארגון, ובמסגרת זו רכש מהארגון “חבילת טובין” הכוללת קורס, מידע מכל סוג שהוא אשר מוצג באתר הארגון, הרצאות, סרטונים, פגישות אישיות, ליווי, ותמיכה טכנית שוטפת של אנשי שירות מקצועיים, לתקופה המוגדרת בהסכם, וביקש לבטל את העסקה בה התקשר עם הארגון, ולהחזיר לארגון את הטובין שרכש מהארגון, יהא כפוף למדיניות החזרת הטובין של הארגון, כמפורט להלן:

12.4.1. לא עשה הצרכן כל שימוש שהוא בטובין שרכש מהארגון, ולא עשה הצרכן כל שימוש שהוא בקורס או בתכנית ההכשרה שרכש מהארגון, דהיינו לא “פתח” כלל את הקורס שרכש, לא קיבל לידיו את החומרים העיוניים, לא השתתף בהרצאה או צפה בסרטונים הרלבנטיים, יחזיר הצרכן לארגון את הטובין שרכש, ויקבל מהארגון בחזרה את התשלום ששילם לארגון, עבור הטובין, ובלבד שעשה כן עד 14 ימים ממועד קבלת הטובין מהארגון.

12.4.2. צרכן המבקש לבטל את העסקה בה התקשר עם הארגון לאחר “פתיחת” הקורס או החומרים כמתואר לעיל, החל ממועד קבלת הטובין מאת הארגון, ועד חלוף 14 ימים ממועד זה, יחזיר הצרכן לארגון ברה את כל הטובין שקיבל ממנה, ויקבל בחזרה את התשלום ששילם לארגון עבור הטובין, בניכוי מחיר הקורס, כפי שפורט בהסכם ההתקשרות עם הארגון, ובניכוי דמי ביטול עסקה בשיעור 25% מהתשלום עבור הטובין.

12.4.3. צרכן שמבקש לבטל את העסקה בה התקשר עם הארגון, בין 14 ימים ל – 30 ימים ממועד קבלת הטובין מהארגון, יחזיר הצרכן לארגון את כל הטובין שקיבל ממנו, אף אם לא פתח את הקורס שרכש מהארגון, ויקבל בחזרה את התשלום ששילם לארגון עבור הטובין, בניכוי מחיר הקורס כפי שפורט בהסכם ההתקשרות עם הארגון, ובניכוי דמי ביטול עסקה בשיעור 50% מהתשלום עבור הטובין.

12.4.4. לאחר שיחלפו 30 ימים ממועד קבלת הטובין הארגון, לא תהא לצרכן כל זכות לקבלת החזר כספי עבור החזרת הטובין שרכש מהארגון.

12.4.5. מוסכם בין הצדדים, כי לצרכן הזכות לקיים את הפגישות שרכש במסגרת תכנית ההכשרה ברציפות ואם עשה כן וקיים פגישה אחת מתוך חבילת השירות שרכש, בתוך המועדים המוזכרים לעיל, לא יהיה הצרכן זכאי לקבלת החזר כספי עבור רכישת הטובין ששילם מהארגון.

13. מגבלות השימוש באתר

על כל משתמש העושה שימוש באתר חל איסור מוחלט לעשות באתר כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועד האתר. בכלל זה:

13.1. אין לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לארגון ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא. בכלל זאת אין לעקוף את האמצעים בהם נוקט הארגון להגנה על פרטיות המשתמשים;

13.2. אין לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש;

13.3. אין לחדור לקבצי המידע של הארגון ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ”ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;

13.4. אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (“automated data mining tools“, “crawlers“) וכו’.

13.5. אין לפרסם באתר תוכן פוגעני לרבות תמונות פוגעניות או מכילות עירום, משפטים בעלי אופי מיני מרומז, ישיר או משתמע, איורים מיניים, תוכן דיבתי, תוכן גזעני, תוכן שאינו חוקי, ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ בקרנות נאמנות, ייעוץ פיננסי כלשהו או מהווה מידע פנים או תוכן הפוגע ברגשות הציבור בכל צורה שהיא. כמו כן, המשתמש יודיע, ללא דיחוי לארגון על כל שימוש באתר שעשוי להיות פוגעני, והארגון יפעל להסירו ללא דיחוי.

13.6. אין לבצע שינוי, העתקה, שכפול, פרסום, מכירה, השכרה, יצירת יצירה נגזרת או כל שימוש או ניצול מסחרי של האתר והחומרים המצויים בו.

13.7. אין להפר את תנאי השימוש.

13.8. הינך מתחייב לעשות שימוש באתר ובחומרים שימוש אישי בלבד.

13.9. הארגון רשאי למנוע ממך ו/או לחסום ו/או להגביל גישתך לאתר או לחלק ממנו, אם הפרת את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים בעת הרישום למועדון ו/או בעת השימוש באתר ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בארגון או בצדדים שלישיים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות הארגון לנקוט נגדך צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל.

14. היעדר אחריות

14.1. הארגון אינו מחייב אותך לעשות שימוש באתר ו/או להירשם למועדון ו\או לתכנית ההכשרה. ככל שתבחר להשתמש באתר ו/או להירשם ו/או להשתתף במועדון ו\או בתכנית ההכשרה הינך מצהיר כי כל שימוש כאמור נעשה מרצונך החופשי.

14.2. האתר בכללותו וכל חלק ממנו, לרבות התכנים והחומרים המוצגים באתר ו/או במועדון ו/או כאלו שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר וכל שירות המוצע ו/או שיוצע באתר ניתנים כפי שהם (as is) והשימוש בהם ותוצאות השימוש בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. יודגש – התכנים והחומרים המועברים במועדוןים אינם מהווים ייעוץ ו/או שידול לביצוע פעולות השקעה או מסחר ואינם מהווים חוות דעת, המלצה, הצעה, ו/או ייעוץ השקעות. פעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים דורשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת. תמונות או סרטונים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד.

14.3. אין לראות במועדון ו/או בחומרים משום מתן הצעה ו/או מצג ו/או התחייבות כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מצג את התחייבות של הארגון בנוגע לחומר האמור, דיוקו, שלמותו, אמינותו, עדכניותו או התאמתו למטרה כלשהי. הארגון פועל על מנת לוודא שהחומר המופיע באתר יהיה מדויק, שלם, אמין ועדכני, אולם אין הוא מתחייב ואינו יכולה לערוב לכך שבחומרים המופיעים באתר לא יפלו שגיאות, אי דיוקים או השמטות. השימוש בחומרים המוצגים באתר ובמועדון ייעשו על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה, הינו מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הארגון שעשויה לנבוע כתוצאה מהשימוש במי מאלו.

14.4. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, המשתמש מסכים כי הארגון, שותפיו, מנהליו, עובדיו וכל אדם או גוף אחר המעורבים בפעילות הארגון בכלל זה המרצים במועדונים ובתכניות ההכשרה בפרט, יהיו פטורים מכל אחריות וחבות ביחס כל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, הקשורים בגלישה לאתר או חוסר יכולת לגלוש לאתר ו/או בקבלת מידע מהאתר או באמצעות האתר ו/או בשימוש בשירותים הניתנים באמצעות האתר.

14.5. החומרים באתר ובמועדון ניתנים כפי שהם ואינם מותאמים במיוחד למשתמש כזה או אחר. אין להסתמך על החומרים ו/או המועדון לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים כלכליים ואחרים וכל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש לפעול על בסיס האתר, החומרים ו/או המועדון הינה באחריות המלאה והבלעדית של המשתמש.

14.6. הארגון אינו מתחייב כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את הארגון מכל אחריות לנזקים ו/או הוצאות ו/או תשלומים ו/או קנסות שייגרמו לו ו/או שיוטלו עליו בשל כך.

14.7. המשתמש יפצה וישפה את הארגון וכל מי מטעמו, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, או חבות שנגרמו לארגון ו/או מי מטעמו כתוצאה מתביעה בגין הפרת התחייבויות המשתמש כאמור לעיל.

15. קניין רוחני

15.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של הארגון (ו/או של צדדי ג’ אשר העניקו לארגון הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והארגון הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

15.2. הארגון מקנה לך את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:

15.2.1. החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש שלך בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של הארגון או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלך באתר תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

15.2.2. אינך רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

15.2.3. למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, הארגון אינו מעניק לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של הארגון ו/או של צדדי ג’ שהחומרים שייכים או קשורים להם.

15.2.4. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמו של הארגון או בסימני המסחר שלו ללא אישורו מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

16. מדיניות פרטיות

16.1. מבוא

16.1.1. בעת השימוש שלך באתר ו/או הרישום למועדונים ו/או לתכניות ההכשרה הארגון אוסף מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר לך את השימושים שהארגון עושה במידע מסוג זה, שכן הארגון מכבדת את פרטיותך, ומחויב להגן עליה. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע כלשהו באמצעות האתר או באמצעות דף נחיתה ייעודי, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בעצם שימושך באתר ו/או מסירת פרטייך לארגון ו/או למי מטעמו, הינך מאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם.

16.2. מסירת מידע

בעצם הרישום לאתר והשימוש בו לצורך קבלת שירותי הארגון המוצעים בו לרבות רישום למועדון, הינך מצהיר, נותן הסכמתך מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן:

16.2.1. המידע האישי שמסרת הינו שלך, והוא נכון מלא ומדויק.

16.2.2. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לארגון (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת מידע אישי לא תוכל להירשם לאתר ו/או לקבל את השירותים באמצעות האתר.

16.2.3. ידוע לך ואתה מסכים להיכלל במאגר מידע של הארגון שמטרותיו הן (כפי וככל שיעודכנו מעת לעת): מתן שירות למשתמשים, ובכלל זה התאמה, פיתוח ושיפור האתר, יצירת קשר עם המשתמש באמצעי מדיה שונים (לרבות באמצעות טלפון, דוא”ל ומסרונים) לצורך מענה לשאלות, הענקת שירותי תמיכה טכנית, משלוח עדכונים, ו/או דברי פרסומת בכפוף לחוק, מידע והודעות בקשר עם הרישום ו/או השימוש שלך באתר, הודעות ו/או אישורים לגבי השלמת ביצוע פעולות שבוצעו על ידך וכו’. כמו כן, הארגון שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי, כמפורט להלן.

16.2.4. אין באמור כדי לפגוע בזכותו של הארגון לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות רשות ממשלתית, רגולטורית וכו’) בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לארגון ונאסף על ידי הארגון בקשר לשימוש שלך באתר ו/או בשירותי הארגון. הארגון יעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר כאמור ככל שתידרש לכך עפ”י דין, לצורך הליך משפטי, ועל מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו.

16.2.5. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לארגון אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר יימסר ע”י הארגון להם ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

16.2.6. ידוע לך והנך מסכים כי המידע שתמסור ו/או ייאסף אודותיך (בין מידע אישי ובין מידע שאינו אישי) באתר יועבד ו/או יעובד ו/או יישמר בענן צד ג'.

16.2.7. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי, באמצעות פניה בכתב לארגון, לבקש לעיין במידע לגביך המוחזק במאגר המידע של הארגון, לבקש לתקנו, למוחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. הארגון יפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לו לצורך ניהול עסקיו ימשיך להישמר ע”י הארגון למשך הזמן הדרוש לו, עפ”י חוק.

16.2.8. המשתמש רשאי לפנות אל הארגון באמצעות לשונית “צור קשר” המופיעה באתר (ושליחת הפניה לכתובת גומא 23, יבנה). המשתמש יידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו כמו שם מלא, מספר זהות, כתובת, דוא”ל, מספר טלפון. הארגון יעשה שימוש בפרטים אלה לצורך מענה לפנייתו של המשתמש.

16.2.9. על ידי מסירת מידע אישי לארגון ו/או מי מטעמו הינך מצהיר כי המידע האישי הוא שלך, ולשום צד אחר אין כל זכות בו, ואתה מעניק לארגון רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע האישי, והארגון יהא רשאי לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי הארגון בשל כך.

16.3. שימוש במידע לא אישי; שימוש בעוגיות וב-Google Analytics

16.3.1. במסגרת שימושך באתר, הארגון יאסוף אודות השימוש שלך באתר מידע לא אישי. בעצם הרישום לאתר והשימוש בשירותים המוצעים בו לרבות רישום והשתתפות במועדון, אתה מסכים לשימושים שייעשו ע”י הארגון במידע לא אישי.

16.3.2. מידע לא אישי שיימסר ו/או ייאסף ישמש, בין היתר, לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עריכת ניתוחים, פילוחים ובדיקות על מנת לזהות התנהגויות ודפוסי התנהגות צריכה, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, ניהול האתר וכל מטרה אחרת שנועדה לטייב, לשפר ולהעשיר את פעילות האתר ואת השירותים והתכנים המוצעים על ידי הארגון (ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים להתנהגויות שימוש שונות, ביטול או שינוי שירותים קיימים וכו’).

16.3.3. ככל שמדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן, הארגון שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע כאמור כל שימוש חוקי ואף להעבירו לצד ג’ ללא כל הגבלה או ללא קבלת הסכמתך ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי הארגון בשל כך.

16.3.4. הארגון עשוי לעשות שימוש באתר בטכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה לצורך איסוף מידע, שמירה, ניתוח ועיבוד של מידע לא אישי.

16.3.5. הארגון עשוי לעשות שימוש ב cookies זמניות או קבועות (ביחד: “עוגיות“) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, בדיקת היקף השימוש באתר, תדירות השימוש, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן למעשה קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מכשיר הקצה (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים אחרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, תדירות הגלישה, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצרכי סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים. העוגיות גם עשויות ליתר את הצורך להכניס את פרטיך המזהים בכל עת שאתה נכנס לאתר.

16.3.6. העוגיות נשמרות על גבי מכשירך, ומאפשרות לארגון להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את אופן השימוש באתר. בחלק מהמכשירים ניתן למחוק ו/או לנטרל ו/או לחסום קבלתן של עוגיות או קבלת התראה לפני אחסונן של עוגיות. ואולם, שים לב שאם תעשה זאת הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

16.3.7. כמו כן, הארגון עשוי לעשות שימוש בתוכנות שונות למשל, Google Analytics כדי לקבל סטטיסטיקה אנונימית על אופן השימוש של המשתמש באתר, סוגי המכשירים הסלולריים באמצעותם התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע”י משתמשים (באופן שאינו מזהה אותם באופן אישי) בכל אחד מהעמודים באתר.

17. אבטחת מידע

17.1. הכניסה לחלק האישי באתר בכל עת תיעשה באמצעות פרטי ההזדהות שנמסרו למשתמש על ידי הארגון לאחר השלמת הרישום.

17.2. עליך לשמור בסודיות, לא לגלות ולא להעביר לאחר את שם המשתמש והסיסמא האישית שלך. הארגון מבהיר בזאת כי אינה בודקת האם שימוש בסיסמת משתמש כלשהי ו/או בשם משתמש מבוצע, בפועל, על ידי המשתמש עצמו. לפיכך, כל כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית תיחשב, לכל דבר ועניין, כאילו זו בוצעה על ידי המשתמש עצמו. המשתמש פוטר את הארגון מכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא לכל שימוש שייעשה בשם המשתמש ו/או בסיסמה האישית שלו (לרבות תוצאות השימוש בהם), ובכלל זה לפגיעה בפרטיות ו/או או כל פגיעה אחרת שתיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית שלו.

17.3. הארגון רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך לשירות באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה עפ”י דין.

17.4. הארגון פועל על מנת להבטיח, באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני חדירה או גישה בלתי מורשית. עם זאת, הארגון אינו מתחייב כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שמידע אישי וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו’.

18. כללי

18.1. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. אם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

18.2. הארגון שומר לעצמו את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. תוכל לראות מהו תאריך העדכון האחרון בראש מסמך זה. הינך מוותר בזאת על כל דרישה לקבל הודעה אישית על כל שינוי כאמור. המשך שימושך באתר ו/או צריכת שירותי הארגון אחרי פרסום של שינוי או תיקון לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות מאשר את הסכמתך לשינויים או תיקונים אלו.

18.3. ניתן לפנות לארגון לשם תמיכה טכנית לשימוש באתר ו/או דיווח על תקלות באמצעות דוא”ל   ops@attid.org.

18.4. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג’. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. הארגון אינו מתחייב כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדק את כל אתרי צד ג’ אלה, אין לו שליטה עליהם ואין הוא אחראי לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג’ כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד.

18.4.1. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

18.4.2. ויתר הארגון, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי תנאי השימוש במקרה מסוים לא ילמדו מכך גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

18.4.3. אתה תשפה את הארגון, שותפיו, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).

18.4.4. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והארגון בקשר עם האתר ו/או המועדון ו/או תכנית ההכשרה, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והארגון ו/או כל מי מטעמה בקשר לאתר ו/או המועדון.

18.4.5. על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

 

בהמשך גלישתי באתר, או הרשמה או רכישת המוצרים המוצעים בו, אני מאשר/ת כי קראתי, הבנתי ואני מקבל במלואם את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

bottom of page